ANBI

Stichting CRIO is een ANBI

Wat is een ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
Om aangewezen te worden als ANBI moest stichting CRIO voldoen aan alle volgende voorwaarden:
-Stichting CRIO zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is
de 90%-eis.
-De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk
-De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn,
voldoen aan de integriteiteisen
-De bestuurder(s) of beleidsbepaler(s) van de stichting mogen niet over het
vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er
moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
-Stichting CRIO mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig
is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt
blijven
-De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of
minimale vacatiegelden.
-De stichting heeft een actueel beleidsplan.
-De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen
-Geld dat overblijft na opheffing van stichting CRIO wordt besteed aan een
ANBI met een soortgelijk doel.
-De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen

 

 

Activiteiten en actueel beleidsplan

In de jaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 was en is het beleid van stichting CRIO gericht
op de realisatie van de speelfilm LINA. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in
het benaderen van sponsoren en de breakdown van het filmscript Lina. Het is de bedoeling om
in de maand april 2019 te starten met de audities zodat er in de maanden mei, juni en juli met
de opnames kan worden begonnen. We houden hierbij een slag om de arm omdat de begroting voor de realisatie van de film nog zal moeten worden aangepast.
Oorzaak hiervan is het veranderend beleid inzake ondersteuning van o.a. het VSB fonds, het fonds verstandelijk gehandicapten en de provincie. Dit zou kunnen betekenen dat er, in verband met de aan te passen begroting, met een veranderende samenstelling van crew, en acteurs gewerkt moet gaan worden. Het kan ook zijn dat stichting CRIO zelfs zal moeten besluiten, voor het werken aan het project, een andere route te kiezen. De komende maanden zullen wij blijven werken aan de verkoop van het boek en het vinden van sponsoren.

Meer info over het project Lina
Trailer & uitleg:

Interview TV Oost:
;

Met de realisatie van de film wil stichting CRIO;
-een film maken waarin mensen met en zonder verstandelijk en of lichamelijke beperking
samen werken, leren en acteren.
-mogelijkheden creëren voor hen binnen de doelgroep die interesse hebben in taken of
werkzaamheden die voorkomen bij de productie van een film.
-het samenwerken stimuleren van begeleiders en pupillen in een uniek project.
-het in beeld brengen van een aantal maatschappelijke problemen zoals die in het boek LINA
zijn beschreven.
-in het project worden de professionele begeleiders ondersteund door o.a. studenten uit
opleidingen en vrijwilligers.

Hierdoor leidt de samenwerking in het project LINA tot een informatieve / educatieve speelfilm.
De film is doorhaar beelden en de mogelijkheden die zij na vertoning in discussies en
workshops biedt een maatschappij kritische film te noemen.

 

Balans en staat van baten en lasten over het jaar 2018.

Het aflopen jaar zijn er weinig mutaties geweest. Dit betekent dat we onze plannen nog niet hebben kunnen verwezenlijken.

Bijgaande balans en staat van baten en lasten biedt een overzicht.

Crio 2017 Balans en staat baten en lasten (PDF Download)